Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
 1. IONBASE B.V.: De besloten vennootschap handelend onder de naam IONBASE gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer, alsmede door IONBASE geautoriseerde aanbieders van IONBASE producten wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper;
 2. Consument: Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die met IONBASE een overeenkomst heeft afgesloten, c.q. beoogt af te sluiten voor de verkoop van producten aan eindgebruikers/consumenten hetzij in geval van een natuurlijk persoon (consument) die de producten voor eigen gebruik koopt;
 3. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: Het recht van de consument om af te zien van de overeenkomst binnen de bedenktijd;
 5. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de verkoper en diens consument wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend hetzij mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van
  communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst tussen consument en IONBASE zonder dat beide partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 7. Dag: Kalenderdag;
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

IONBASE B.V: Besloten Vennootschap handelend onder de naam: IONBASE gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3 Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de verkoper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
  wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Wanneer de consument eigen algemene voorwaarden hanteert zullen deze nooit van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten tussen de verkoper en de consument.
Artikel 4 Het aanbod en de overeenkomst
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 3. Een offerte opgemaakt door IONBASE ten gunste van een consument is te allen tijde vrijblijvend/niet bindend tot een overeenkomst tot stand is gekomen. IONBASE behoudt zich altijd het recht zonder opgave van reden de offerte te wijzigen ofwel te annuleren. 
 4. Wanneer informatie is vereist voor de opmaak van een offerte is de consument verantwoordelijk tijdig schriftelijk de verkoper van correcte, relevante en volledige informatie te voorzien. De verkoper is behoedt van aanspraken door de consument of derden wanneer deze voortkomen uit onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekt door de consument.
 5. Wanneer de consument een gesloten overeenkomst wenst te annuleren is dit mogelijk wanneer sprake is van een standaard product en zolang de verkoper nog niet tot uitvoering is gekomen. Wanneer sprake is van een op maat gemaakt product is annulering niet mogelijk zonder instemming van de verkoper. Wanneer de verkoper akkoord gaat met annulering
  van een overeenkomst zullen alle kosten gemaakt ten behoeve van de overeenkomst vergoed worden door de consument.
 6. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af Ex Works [Incoterms 2010], en zijn exclusief BTW, tevens exclusief transportkosten,verpakkingsmaterialen, invoerrechten en andere heffingen, belastingen en rechten. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven in een offerte. 
 7. Wanneer het aanbod/offerte is gebaseerd op door de consument verstrekte informatie welke onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de verkoper het recht de prijzen en/of levertermijnen aan te passen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Schade valt in dit geval voor de consument.
Artikel 5 Levering en uitvoering
 1. Leveringstermijnen aangegeven door de verkoper zijn slechts ter indicatie en zullen door de consument nooit beschouwt kunnen worden als definitieve termijn. Wanneer de verkoper zijn leveringsplicht niet of redelijkerwijs niet tijdig nakomt staat het de consument vrij de overeenkomst te beëindigen. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade
  aan de consument. 
 2. Als plaats van levering geldt de locatie/adres als door de consument kenbaar gemaakt wanneer hier nadrukkelijk afspraak over is gemaakt in de overeenkomst. Deze plaats van levering dient shriftelijk kenbaar gemaakt te worden en door beide partijen overeengekomen te zijn. 
 3. Levering geschiedt Ex Works, het risico zal overgedragen worden op de consument op het moment van levering. Noodzakelijke risico verzekeringen zullen door de consument moeten worden voorzien. 
 4. Voor het moment/datum van leveren geldt de datum waarop de verkoper de consument kenbaar heeft gemaakt dat de producten uit de overeenkomst gereed zijn voor verzending. 
 5. Producten van Ionbase zijn enkel bestemd voor distributie binnen de Europese Unie en Schengenlanden. Ionbase accepteerd geen aansprakelijkheid wanneer zijn producten buiten deze landen gedistribueerd worden.
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. De consument behoudt zich het recht een product zonder opgave van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na in ontvangst nemen van het product. Kosten voor het retourneren zijn voor de consument. 
 2. Wanneer de consument de producten in ontvangst neemt dient hij deze direct na ontvangst te controleren op eventuele schade, defecten, tekortkomingen of gebreken. Wanneer de consument een van eerder genoemde feiten waarneemt dient hij de verkoper binnen 3 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer geen contact met de verkoper
  wordt opgenomen wordt geacht dat de producten in goede staat zijn ontvangen. Geringe verschillen in kleur en afwerking die niet afdoen aan de werking van het product zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Overige klachten die vallen binnen de garantietermijn dienen direct na ontdekking schriftelijk aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt. Gevolgen die voortvloeien uit het niet of niet volledig melden van klachten zijn voor het risico van de consument.
 4. Wanneer het een “custom” ofwel op maat gemaakt product betreft of een product op maat naar de wens van de consument is gemaakt is er nooit beroep op het herroepingsrecht mogelijk. 
 5. Gedurende de bedenktijd dient de consument zorgvuldig met het product(en) en het verpakkingsmateriaal om te gaan. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht gedurende de bedenktijd dient er geen schade aan het product of verpakking te ontstaan door schuld van de consument gedurende het in bezit zijn van de consument. Indien gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht dient het product en de verpakkingsmaterialen – waar redelijkerwijze mogelijk – in originele staat geretourneerd te worden aan de verkoper.
 6. Retourzendingen vinden plaats op een door de verkoper aangewezen methode in de originele verpakking met originele factuur. Eventuele kosten voor retour zendingen zijn voor de Consument.
 7. Er is nooit herroepingsrecht wanneer een product door de consument is bewerkt of van samenstelling is veranderd. 
 8. Wanneer een klacht gegrond is bevonden is de verkoper verantwoordelijk voor het oplossen van gegrond bevonden klachten. De verkoper dient het product wanneer mogelijk ter reparatie te stellen ofwel het product te vervangen. Of een product wordt vervangen of ter reparatie wordt gesteld is aan de verkoper.
 9. Het herroepingsrecht geldt enkel voor leveringen aan landen die binnen de aansprakelijkheid van Ionbase vallen. Dit zijn enkel landen binnen de Europese Unie en schengenlanden (zie artikel 5.5)
Artikel 7 Garanties
 1. De verkoper zal te allen tijde de producten marktconform en goed werkend opleveren volgens de geldende normen van de wet en branche.
 2. Op alle IONBASE producten is standaard 2 jaar garantie van toepassing. Buiten deze garantieperiode kan geen aanspraak gemaakt worden op het garantierecht tenzij specifiek anders vermeld in de garantievoorwaarden die toepasbaar zijn op het betreffende product. 
 3. Er is geen beroep op garantie mogelijk wanneer de consument het product niet volgens de instructies heeft behandeld en/of het product heeft verwaarloosd. Daarnaast is er geen beroep op garantie mogelijk bij een van de volgende situaties:
  • Schade door externe factoren zoals vallen, water, corrosie of verkeerd transport.
  • Schade door het incorrect aansluiten van de accu, incorrect opladen van de accu, of nalatig/verkeerd onderhoud.
  • Schade door extreem gebruik buiten de opgegeven specificaties bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door: te hoge ontlaadstroom, te hoog laadvoltage, ondervoltage door lang geen gebruik of ongeschikte lader.
  • Schade door onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de accu of accessoire.
  • Wanneer eigenschappen van de accu zijn veranderd of er toevoegingen aan de accu zijn aangebracht.
  • Wanneer de garantiezegel gebroken is.
  • Wanneer het product aantoonbaar buitensporig veel wordt gebruikt, uitgaande marktconform gebruikersprofiel.
  • Door het gebruik van een ongeschikte lader.
 4. Wanneer het serienummer van het product is gewijzigd, onleesbaar of verwijderd is, is er geen beroep op garantie mogelijk. 
 5. Wanneer het product geen buitensporige degradatie vertoont kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie op basis van de levensduur.
 6. Wanneer de het beroep op garantie wordt erkend zal de verkoper het product naar zijn keuze vervangen of repareren zonder daarvoor kosten te rekenen aan de consument.
 7. Indien het product als gevolg van een garantieregeling wordt vervangen, wordt het te vervangen product eigendom van de verkoper. 
 8. Wanneer geen sprake is van een garantierecht zijn de kosten van transport en/of eventuele onderzoekskosten voor de rekening van de consument.
 9. Er is enkel recht op garantie voor leveringen aan landen die binnen de aansprakelijkheid van Ionbase vallen. Dit zijn enkel landen binnen de Europese Unie en schengenlanden (zie artikel 5.5)
Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. De consument dient te allen tijde zorg te treffen om eventuele schade aan het product of omgeving te voorkomen. 
 2. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten de expliciet overeengekomen garanties gegeven door de verkoper. Deze garanties worden vermeld in de garantievoorwaarden van het product.
 3. De verkoper is slechts aansprakelijk voor direct geleden schade door de consument die een rechtstreeks gevolg is van een aantoonbare tekortkoming op de verplichtingen die overeengekomen zijn door de consument en de verkoper in de van kracht zijnde overeenkomst. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor indirecte schade zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en of personenschade- en of letselschade, immateriële schade, gederfde winst, verlies van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van goederen.
 4. De consument moet al die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 
 5. De verkoper dient binnen 3 maanden nadat de consument bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de geleden schade, door de consument geïnformeerd te worden over de door hem geleden schade. 
 6. Iedere (rechts)vordering verjaart na verloop van één jaar.
 7. De verkoper is niet aansprakelijk en de consument kan geen beroep doen op enige vorm van aansprakelijkheid wanneer de schade voortvloeit uit de in Artikel 7 lid 3 genoemde situaties.
 8. De consument is volledig aansprakelijk voor schades als gevolg van situaties als genoemd in Artikel 7 lid 3 en vrijwaart de verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. Ionbase accepteerd enkel aansprakelijkheid over producten geleverd aan de door Ionbase toegestane markten. Dit betreft producten geleverd binnen de Europese Unie en Schengenlanden.
Artikel 9 Betaling
 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zulks zonder enige korting of schuldverrekening. Indien consument niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien deconsument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen een redelijke termijn te worden gemeld. 
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet of niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument,in verzuim en is de consument tot aan het moment van volledige betaling een (handels)vertragingsrente als bedoeld in artikel 6:119a jo 6:120 lid 2 BW over het nog openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van 9% 
 3. Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien zij al voordat de consument In verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 
 5. Door de consument gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur 
 6. De consument heeft geen recht van verrekening. Dit geldt ook indien de consument (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 1. IONBASE behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren product voor tot het tijdstip waarop de consument al zijn betalingsverplichtingen aan de verkoper heeft voldaan. 
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten,vermeerderd met vorderingen die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de consument In de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding,
  buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 
 3. Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument de producten niet op enige wijze verpanden of de producten door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De consument moet IONBASE direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms-of overige rechten te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De consument moet de producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldigen als identificeerbaar eigendom van IONBASE bewaren. 
 6. De consument moet zorgen voor een zodanige bedrijfs-of inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal IONBASE op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premie betalingsbewijzen. 
 7. Indien de consument handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of IONBASE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan IONBASE en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de consument te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van IONBASE op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op IONBASE en niet op haar wederverkopers/ dealers. 
 2. IONBASE is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door IONBASE in het kader van de overeenkomst geleverde producten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan IONBASE voorbehouden.
 3. Dit betekent onder meer dat de consument de door IONBASE geleverde producten of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. consument mag zijn logo niet op het product aanbrengen. 
 4. De consument staat ervoor in dat de eventuele door hem aan IONBASE verstrekte informatie geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De consument is aansprakelijk voor eventuele schade die de verkoper  door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de verkoper voor aanspraken van deze derden.
Artikel 12 Overmacht
 1. Bij overmacht aan de zijde van de consument of de verkoper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de consument te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van IONBASE , van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van IONBASE.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van IONBASEzullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse
  onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de verkoper en/of van de consument of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet-of telefoonverbindingen,
  natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport moeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de consument in ieder geval zijn verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment nakomen
Artikel 13 Specifieke bepalingen in geval van consumenten
 1. Indien de consument een natuurlijk persoon is en niet handelende in de uitoefening van zijn bedrijf gelden tussen partijen aanvullend de bepalingen van artikel 5 e.v. van boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 230m tot en met 230s van boek 6 Burgerlijkwetboek. 
 2. De verkoper heeft het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 
 3. Conform de regeling, koop op afstand heeft de consument het recht op 14 dagen bedenktijd. Dit is niet van toepassing op op maat gemaakte producten conform artikel 6 lid 4. 
 4. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 5 werkdagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet of niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, en ondanks aanmaning betaling uitblijft heeft de verkoper het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien ondanks uitblijven van betaling het product is geleverd blijft de consument verplicht om de betaling te voldoen.
Artikel 14 Slotbepalingen
 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 2. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, prevaleert de Nederlandse tekst. 
 3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit deze overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deel bestellingen. 
 4. Indien IONBASE deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de consument ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De verkoper hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 
 5. Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt en IONBASE nalaat van de consument nakoming te verlangen, tast dit het recht van IONBASE om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 
 6. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te beëindigen in de hierna genoemde gevallen.
  a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, een aanvraag als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  b. de andere partij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
  d. vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de andere partij onmogelijk zal zijn; 
 7. In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten verzamelt IONBASE persoonsgegevens die zij conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming zal behandelen. Met uw bezoek aan de website, het accepteren van de voorwaarden en sluiten van de overeenkomst verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens conform de op website geplaatste privacy statement.
Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op de tussen IONBASE en de consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele geschillen waaronder ook begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of  itvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank ‘s-Gravenhage, tenzij naar competentieregels de Sector Kanton bevoegd is van het geschil kennis te nemen. In zodanig geval dient dit forum te worden geaddieerd, waarbij de normale regels van relatieve competentie behoren te worden gevolgd. Deze leveringsvoorwaarden  zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.